Durven Kiezen

Het gehele verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden. Hieronder een aantal speerpunten:

 

Wonen

Meer woningen zijn hard nodig.
Voor starters bouwen we meer woningen, liefst klimaatneutraal.
Voor studenten bouwen we in het Bio Science Park.
Geen verkamering in woonwijken.

 

Afval
Ondergrondse afvalcontainers zijn een enorme verbetering, maar niet per vuilniszak afrekenen.
Ook grofvuil ophalen blijft gratis.Groen in de buurt
Bestaand groen koesteren we.
En meer groen waar het kan.
Het Singelpark verdient onze volle steun.

 

Bereikbaarheid
De verbreding van de Europaweg, verhoging van de Lammebrug en verbetering van het Lammenschansplein moeten snel gerealiseerd te worden.
De gevaarlijkste verkeerssituaties lossen we zo snel mogelijk op.
Ruim baan voor de fiets, maar wel netjes neerzetten.
Op zaterdagen eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages.

 

Ondernemers
Startups kunnen in Leiden snel aan de slag.
Winkeliers bepalen zelf wanneer ze open zijn en terrashouders hoe ze hun terras inrichten.
We zijn voor creatieve winkelconcepten en mengvormen van winkels en horeca.
Het Bio Science Park is een belangrijke banenmotor voor Leiden en moet ook met openbaar vervoer beter bereikbaar worden.

 

Duurzaamheid
Wij gaan voor maatregelen met de hoogste milieuopbrengsten tegen de laagste kosten.
Geen groene symboolpolitiek. Wel actieve inwoners die zelf aan de slag willen zonder belemmeringen.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld bij inkoop, wagenpark en huisvesting (van ambtenaren en scholen).
Geen hogere energierekening door de warmterotonde voor de inwoners die stadsverwarming hebben.
Meer kleine elektrische busjes in de stad.

 

Werk en inkomen
Iedereen die kan, gaat zoveel mogelijk aan het werk.
Leidenaren met een uitkering vragen we om een tegenprestatie te leveren.
Bijstandsfraude blijven we aanpakken.
Minimaregelingen zijn enkel voor Leidenaren die op of onder het minimum zitten.

 

Onderwijs
Wij willen geen spreidingsbeleid. Iedere ouder bepaalt zelf welke school het beste is voor zijn kind.
Schoolgebouwen kunnen nog veel meer gebruikt worden voor muziek, sport en cultuur.
Wij zijn blij met de studenten die iets terug willen doen voor de stad.

 

Zorg
Kleinschalige zorg op wijkniveau is het beste en ook goedkoper.
We willen betaalbare, flexibele zorg met minder rompslomp.
Wachtlijsten in de jeugdzorg mogen niet.
PGB geeft mensen vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf te beslissen welke zorg nodig is.

 

Sport en bewegen
Sport maken we toegankelijk voor álle Leidenaren.
Sportverenigingen zijn zoveel mogelijk zelfstandig.
Sportaccommodaties kun je dubbel gebruiken. Dat is handiger.

 

Kunst, cultuur en toerisme
Cultuur is een dragende pijler van onze Stad van Ontdekkingen; dus meer kunst in de openbare ruimte en tijdelijk in leegstaande gebouwen.
BplusC moet meegaan met haar tijd.
Het historische karakter van de binnenstad behouden en versterken we.
Meer kleinschalige evenementen in de wijken en één keer in de vier jaar een groot evenement, zoals het Rembrandtjaar.

 

Vluchtelingen en integratie
Vluchtelingen zijn welkom. En we helpen pas echt door snelle integratie.
Geen subsidies voor organisaties die integratie niet bevorderen. Geen opvang voor illegalen.
Spreiding van statushouders over de Leidse regio, in overleg met de buurt.

 

Leefbaarheid
Eén miljoen euro per jaar om direct onveilige of smerige situaties die de leefbaarheid aantasten, op te lossen.
Terug naar wijkteams bij Stedelijk Beheer.
Hogere pakkans en boetes voor dumpen van afval naast de containers of grof vuil zomaar op straat zetten.
Daklozenopvang Papegaaisbolwerk binnen twee jaar verplaatsen.

 

Veiligheid
Waar een sterke mate van overlast is, in ieder geval tijdelijk meer handhavers.
Toezicht en handhaving ook ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend.
Cameratoezicht snel doorvoeren als tijdelijke maatregel.
Deugdelijke administratie om spookburgers en daarmee mogelijk uitkerings- of subsidiefraude tegen te gaan.

 

Gemeentelijke organisatie en dienstverlening
Diensten en producten zoveel mogelijk digitaal, maar wel veilig.
Een nieuw ambtenarenkantoor als het moet, maar dan in een al bestaand pand.
Publieksbalies blijven in het stadhuis op de Breestraat.
We kiezen bewust welke extra taken we als gemeente wél doen.

 

Regio
Samenwerken is nodig in de regio, zeker bij ondernemen, wonen en bereikbaarheid.
Bij voldoende draagvlak een herindeling.
Een ijshal alleen met bijdrage van de omliggende gemeenten.

 

Belasting
De onroerende-zaakbelasting (OZB) daalt naar het niveau van vergelijkbare gemeenten.
Afvalheffing en parkeerbelastingen stijgen niet verder, ook niet trendmatig.