Een stad waar ruimte is voor ondernemer, toerist en duurzaam initiatief

Toeristen ontdekken Leiden

Onze historische binnenstad heeft met een groot cultureel aanbod, gezellige horeca, de vele leuke winkels en goede parkeergelegenheid, de kans om uit te groeien tot één van de aantrekkelijkste steden in Nederland. Hierin blijven wij investeren.

 • Park Matilo is genomineerd voor werelderfgoed in 2021. Deze plek vertelt een bijzonder hoofdstuk uit de Leidse geschiedenis en moet je gemakkelijker kunnen vinden.
 • We hebben vele mooie wandelroutes die we toegankelijker willen maken en beter willen aangeven voor toeristen. Wij willen ook een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer naar deze wandelroutes en fietsroutes.
 • Niet alle evenementen hoeven in het centrum, houd ze juist ook in de andere wijken van de stad. Wij steunen initiatieven in alle buurten van Leiden.
 • Met de inzet van citymarketing in Leiden willen toeristen die naar Nederland komen enthousiast maken om Leiden te bezoeken.
 • Wat zou het leuk zijn om minstens één keer in de vier jaar een groot landelijk evenement te hebben dat ook na dat feestjaar een blijvende waarde heeft voor de stad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Rembrandtjaar in 2019 en het Pilgrimjaar in 2020.
 • De VVD wil dat het Pilgrimjaar 2020 het jaar wordt waarin Leiden als Pilgrimstad blijvend internationaal op de kaart komt. Daarom willen wij bijvoorbeeld de geschiedenis van de Pilgrim Fathers in de openbare ruimte (o.a. Vrouwenkerkhof) meer zichtbaar maken.

Volop ruimte voor ondernemers

Van een bloeiende economie profiteren we allemaal: het zorgt voor banen en we verdienen er genoeg geld door voor een goed leven. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Voor Leiden zijn de binnenstad, de universiteit, het LUMC en het Bio Science Park belangrijke banenmotoren waar we trots op zijn. Leiden heeft met zijn centrale ligging, kennisinstellingen en innovatiekracht een goede uitgangspositie om uit te groeien tot het Bioscience Kenniscentrum van Nederland. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf runnen. Door ondernemers ruimte te geven, kunnen zij doen waar ze goed in zijn: ondernemen, innoveren en banen scheppen.

 • Onze historische binnenstad is de economische motor van Leiden. De afgelopen jaren hebben we veel gedaan om de binnenstad leuker en aantrekkelijker te maken om te kunnen winkelen, werken, recreëren en wonen. Denk aan het gebied rondom de Waag en het opknappen van de Breestraat en Haarlemmerstraat. Daar willen we mee doorgaan! Bijvoorbeeld via het Binnenstad Stimuleringsfonds en een fonds om historische winkelpuien te herstellen.
 • Op de beleidsterreinen en initiatieven die de economie raken, is het bedrijfsleven steeds meer een partner van de overheid in de ontwikkeling van de stad. De VVD onderschrijft het uitgangspunt van de ondernemersvereniging BV Leiden om de verantwoordelijkheid te delen. De gemeente treedt metrandvoorwaarden en expertise faciliterend op en vertrouwt het bedrijfsleven de regie toe.
 • Wij willen dat leegstaande winkelpanden nieuwe functies kunnen krijgen, zodat er minder leegstand is en er bijvoorbeeld meer woningen kunnen bijkomen.
 • Het Bio Science Park is een uithangbord van de Leidse regio: bedrijvigheid, toonaangevend ondernemerschap, technische innovatie en internationale allure. Het afgelopen jaar is dit bedrijvenpark beter bereikbaar geworden met de auto; nu nog met openbaar vervoer! Het is ook dé plek voor meer studentenwoningen die ook op dit terrein studeren en stages lopen.
 • Het Bio Science Park ligt op de grond van drie verschillende gemeenten. Nieuwe bedrijven die zich hier willen vestigen en bestaande bedrijven die willen uitbreiden, mogen hiervan geen nadelen ondervinden. En de gemeente stelt geen extra regels voor deze ondernemers omdat het toevallig om het Bio Science Park gaat.

Minder regels

 • Ondernemers vinden dat er voornamelijk voor horeca en terrassen overbodige en onduidelijke regels zijn. Wij willen dat de gemeente een goede dienstverlener is en overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels daarom schrapt.
 • Overbodige regels ontstaan doordat, als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door elke vijf jaar huidige regels tegen het licht te houden in hoeverre hun werking nog geldt.
 • Wij willen dat ondernemers nieuwe, creatieve winkelconcepten kunnen introduceren. Daarom willen wij dat winkeliers en horecaondernemers in Leiden kunnen experimenteren met mengvormen van winkels en horeca en bijvoorbeeld het Burgertop-initiatief voor een Leidse Markthal tot stand kan komen. Zo kunnen kunstenaars hun werk te koop aanbieden in cafés of kan een bruidswinkel een glaasje bubbels schenken als de droomjurk gevonden is.
 • Wij willen dat alle ondernemers in Leiden zelf kunnen blijven kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. Daarbij willen wij overlast en oneerlijke concurrentie zoveel mogelijk voorkomen.
 • Wij willen dat horecaondernemers zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze hun terrassen inrichten. Zij krijgen de ruimte om te ondernemen en onze stad gezicht te geven.
Terrasregels
Onder druk van de gemeente moesten terrashouders de afgelopen jaren bankjes en plantenbakken die een paar centimeter ‘te hoog’ waren, (wind)schermen, parasols met een logo, een tafel om borden en glazen af te ruimen, en stoelen met de ‘verkeerde’ kleur verwijderen. Wij willen dat terrashouders weer lucht krijgen en onze stad (én haar terrassen) kunnen bloeien.

Innovatie aan zet

 • Startups bieden Leiden ontzettend veel kansen. Het levert nieuwe banen op en het brengt nieuwe ideeën en energie naar Leiden. Wij willen dat deze nieuwe bedrijven zich in onze stad vestigen. Gemeentelijke informatie hierover is niet altijd goed toegankelijk. Laat de gemeenten met die startups in gesprek gaan om te kijken hoe ze dit kunnen verbeteren.
 • Veel startups hebben problemen met het vinden van betaalbare en geschikte bedrijfsruimte. Wie leegstaande gebouwen of voormalig winkelpanden (tijdelijk) wil inrichten als werklocaties, met werkplekken, kantoren en vergaderruimtes, krijgt daarvoor de ruimte. Nieuwe ondernemers en zzp’ers kunnen hier aan hun onderneming bouwen en elkaar op weg helpen.
 • Als dat nodig is, versoepelt de gemeente regels voor innovatieve ideeën, bijvoorbeeld als afval volgens de huidige regels niet gebruikt zou mogen worden als grondstof voor een nieuw product.
Jonge ondernemer: De gemeente steunt ons
“Sinds vorig jaar zijn wij zijn aan de slag gegaan met ons bedrijf; het recyclen van fietsen. De gemeente deed eigenlijk niets, totdat ik benadrukte dat het hier om ‘duurzaamheid’ ging. Dat bleek het toverwoord. Nu steunt de gemeente ons bij het verder opzetten. En we zoeken naar mogelijkheden om mensen met een bijstandsuitkering in ons bedrijf werkervaring te laten opdoen. Dat opzetten van een leer/werktraject kan op veel steun rekenen bij de gemeente. Zo kunnen we fietsen recyclen en onze mede-Leidenaren helpen.”

Duurzaam doen

De gevolgen van klimaatverandering hebben grote invloed op Nederlandse steden, zo ook op ons dichtbevolkte Leiden. We willen leven in een groene en duurzame stad. Dat gaat het best als inwoners en ondernemers zelf zoveel mogelijk ruimte krijgen voor eigen initiatieven en niet door een dwingende gemeente. We moeten in Nederland van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen overstappen. Wij geloven dat Leiden hieraan het beste bijdraagt door de innovatiekracht van de stad te laten werken. Dan komen die slimme duurzame oplossingen het snelst.

 • Klimaatneutrale woningen bouwen in onze stad is een van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Dit is nu nog erg duur. Laten we toch hiermee beginnen zodat de techniek zich verder ontwikkelt en zo goedkoper kan worden. Nieuwe hoogbouw biedt hiervoor de beste kansen. Dat komt goed uit want er zijn veel meer woningen voor starters nodig. Dus met klimaatneutrale starterswoningen gaat Leiden deze uitdaging aan.
 • Wij willen dat het gemakkelijk is om in je huis energie te besparen of om je omgeving te vergroenen. Met minder regeltjes, eenvoudiger een vergunning aanvragen en die dan ook sneller krijgen, is veel resultaat te boeken. Zo krijgen we de boel pas echt in beweging.
 • De gemeente moedigt dus aan door te adviseren en te stimuleren. Wij willen belemmeringen weghalen, óók bij monumentale panden, zonder dat het ten koste gaat van hun historische karakter of het stadsgezicht.
 • Het moet veel eenvoudiger worden om in straten, wijken, winkels en bedrijven zelf duurzaam energie op te wekken en wat overblijft aan het elektriciteitsnet terug te leveren. Zonnepanelen zijn hiervoor geschikt, net als mini-warmtekrachtkoppeling in flats. Lokale energiecoöperaties, zowel van inwoners als van ondernemers, helpen dit soort ontwikkelingen goed op gang. De gemeente steunt dit ruimhartig.
 • Door innovaties van bedrijven en ondernemers bereiken we sneller een circulaire economie en een duurzame stad. Daarom willen wij dat innovatieve bedrijven een lening kunnen krijgen van een Innovatiefonds voor Bedrijvigheid en Duurzaamheid. Dit fonds hoeft geen winst te maken dus terugbetaalde leningen gaan weer naar nieuwe projecten.
 • In 2020 sluit de energiecentrale aan de Langegracht en moet er een andere bron voor warm water gevonden worden voor de ruim 6.000 Leidse woningen die nu aangesloten zijn op de stadsverwarming. Eén van de aangedragen oplossingen komt uit de regio: Overtollige warmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven via een ‘warmterotonde’; een netwerk van speciale leidingen, warm water laten leveren aan onze stad. Dit biedt mogelijk een mooie kans voor de energietransitie in Leiden. Belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat energieverbruik hierdoor niet duurder wordt. Zo kunnen we laten zien dat duurzame initiatieven niet ten koste hoeven te gaan van de portemonnee van de Leidenaar.
 • De gemeente moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door het energieverbruik van de gemeente zover mogelijk omlaag te brengen. Als het gemeentelijk wagenpark nieuwe auto’s nodig heeft, dan kopen we elektrisch. En investeringen in onderwijsgebouwen doen we meteen duurzaam.
 • Er moet in de binnenstad veel meer openbaar vervoer komen van lokale aanbieders met kleine elektrische busjes. Veel duurzamer dan met grote bussen heen en weer rijden. Ondernemers die zoiets willen gaan proberen, verdienen onze steun. De openbaar vervoerconcessies passen we hierop aan.
 • Afvalscheiding bij de mensen thuis is volledig ingeburgerd en gelukkig maar. Er wordt over gedacht om dit nog verder door te voeren om zo ook het laatste kleine beetje scheiding te bereiken. Voordat we hieraan beginnen, willen we onderzoeken of dit wel effectief is. Soms is het namelijk beter om bepaalde soorten afval achteraf op een centrale plek verder te scheiden en te recyclen.
‘Win-win’-oplossingen
Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling. Zo zijn er verschillende initiatieven die goed zijn voor het verduurzamen van onze stad, zonder dat het ten koste gaat van de portemonnee van de Leidenaar. We denken dan aan energiebesparing, deelfietsen en duurzaam bouwen. Daarom bieden wij graag de ruimte aan dergelijke duurzaamheidsinitiatieven die goed zijn voor de stad, het milieu en de Leidenaren.

Kunst stimuleert

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit en trekt talentvolle bewoners en bedrijven aan. In Leiden ligt een mooie basis om op voort te bouwen. Het Leidse cultuuraanbod is een prestatie van vele instellingen samen met de gemeente. We kunnen bijvoorbeeld trots zijn op de lokale kracht van de Leidse musea, de 3 Oktoberviering en de harmonieverenigingen. Wij vinden dat cultuur een dragende pijler is van onze Stad van Ontdekkingen. Dit maakt Leiden één van de aantrekkelijkste steden van Nederland.

 • In 2018 maakt de gemeente nieuwe cultuurplannen voor de komende jaren. Wat ons betreft schrijven we die plannen niet op het stadhuis maar in en samen met de stad. Met cultuurmakers, inwoners, verenigingen, ondernemers, winkeliers, woningcorporaties en horeca. De kracht van cultuur is immers de toekomst van de stad. Dus maken we deze plannen samen!
 • Culturele ondernemers geven aan dat ze vooral gebaat zijn bij een gemeente die helpt in plaats van subsidieert. Wij willen dat de gemeente die helpende rol oppakt door bijvoorbeeld tijdelijk leegstaande panden beschikbaar te stellen voor een expositie, ontheffingen te verlenen voor wijkconcerten en simpelweg mee te denken in plaats van te wijzen op allerlei regeltjes.
 • Onze muziekscholen en bibliotheken (BplusC) moeten meegaan met hun tijd zodat de Leidse jeugd hier kans krijgt zich te ontplooien.
 • Vergunningverlening voor evenementen kan eenvoudiger. Wij vinden dat bij kleinschalige (wijk) evenementen ook laagdrempelige veiligheidseisen passen.
Bewoner Rijndijkbuurt: ‘Geweldig buurtfeest!’
“We waren laatst uitgenodigd voor een straatfeest in de Rijndijkstraat. Was hartstikke leuk. Er speelde een bandje, iedereen had lekker eten gemaakt, overal spelende kindertjes. De straat was afgezet voor het verkeer en de gemeente had een paar honderd euro bijgelapt. Het is zo gemakkelijk om het gezellig te maken met elkaar.”
 • Bij subsidieaanvragen mag de gemeente verwachten dat er altijd een belangrijk deel van het benodigde bedrag zelf verkregen of van derden afkomstig is.
 • Subsidies voor activiteiten moeten aanjagend zijn met als doel dat deze initiatieven uiteindelijk hun eigen broek kunnen ophouden; bijvoorbeeld maximaal drie jaar achtereen subsidie voor een activiteit en elk jaar een lager bedrag.
 • Kunst in de openbare ruimte is belangrijk. Het verbetert de kwaliteit van de omgeving of versterkt de identiteit van een plek. Initiatieven voor kunst in de openbare ruimte, met name in de wijken buiten de binnenstad, kan de gemeente faciliteren door ruimte beschikbaar te stellen aan kunstenaars en initiatieven op dit vlak.