Een stad waar iedereen meedoet

Werk als springplank

Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. We willen daarom dat zoveel mogelijk mensen in Leiden betaald aan de slag zijn. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. Om het sociaal vangnet betaalbaar te houden, is de bijstand alleen voor mensen die het echt nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat mensen vanuit het buitenland of anderszins misbruik maken van onze voorzieningen.

 • Het is belangrijk dat we een vangnet bieden voor wie dat echt nodig heeft. In Leiden zijn bijna vierduizend mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Nu het weer beter gaat met de economie, willen wij dat zoveel mogelijke bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en zo weer op eigen benen staan.
 • Wij willen dat (langdurig) werklozen onderdeel van de samenleving blijven. Daarom vinden we dat mensen met een bijstandsuitkering daar iets concreet voor moeten doen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Zo ontmoet je nieuwe mensen en krijg je regelmaat in je leven. Daarmee vergroot je ook je eigen kansen op een echte baan. Omdat wij dit erg belangrijk vinden, is die tegenprestatie verplicht. Bij weigering kort de gemeente op de uitkering.
 • Wij willen dat werklozen begeleiding krijgen naar passend werk, liefst bij reguliere werkgevers in plaats van bij de gemeente. Veel bedrijven werken hieraan mee. Als de gemeente producten of diensten inkoopt, stelt ze als voorwaarde dat een bedrijf langdurig werklozen in dienst neemt. Wij willen geen gemeentebedrijven die vals concurreren met echte bedrijven.
 • Mensen moeten erop vooruitgaan als ze gaan werken. Dat lukt niet als de gemeente extra potjes heeft speciaal voor bijstandsgerechtigden. Het is goed bedoeld maar het houdt mensen onnodig lang in een uitkering. Op dit moment kunnen mensen met een inkomen lager dan 120 procent van het sociaal minimumloon (dat is lager dan het ‘gewone’ minimumloon) allerlei bijzonder kosten declareren. Wij willen dat dit alleen nog geldt voor mensen die op dat sociale minimumloon zitten.
 • Veel van deze regelingen zijn bovendien te vaag waardoor ze voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Wat ons betreft vergoedt de gemeente alleen kosten voor onderwijs, sport of cultuur; niet een saunabezoek of een nieuwe tv. Zo willen wij bevorderen dat mensen gaan werken. Langdurige bijstand is voor niemand goed.

Schuld op schuld voorkomen

 • De VVD heeft de afgelopen periode met succes ingezet op de aanpak van fraude met uitkeringen. Door bijstandsfraude serieus te nemen, zijn meer fraudeurs gepakt en heeft de gemeente geld bespaard. Zij krijgen een boete en betalen het teveel ontvangen geld terug. Wij willen deze aanpak in de komende periode doorzetten en uitbreiden met gerichte voorlichtingscampagnes om fraude te voorkomen. Voorkomen is beter dan achteraf terugvorderen. De gemeente moet duidelijker maken wat de regels zijn voor het ontvangen van een uitkering.
 • We willen ook voorkomen dat mensen schuld op schuld stapelen. Laagdrempelig en vroegtijdig advies voorkomt grotere problemen en armoede. Maatwerk is nodig, want schulden staan vaak niet op zichzelf. De gemeente moet geen schulden tijdelijk overnemen, maar zich inzetten om onderliggende oorzaken te signaleren en aan te pakken.
Uitkeringsfraude aangepakt
De gemeente Leiden heeft op initiatief van de VVD in de afgelopen jaren extra inzet gepleegd op uitkeringsfraude. Mede door meer 1-op-1 gesprekken met bijstandsgerechtigden en het opsporen van ‘spookburgers’ die nergens staan ingeschreven is vooruitgang geboekt. In 2016 heeft gemeente Leiden door het herzien of intrekken van uitkeringen acht ton bespaard.

Onderwijs als basis voor een baan

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren ze bovendien wat onze normen en waarden zijn. De gemeente gaat niet over het onderwijs. Dat kunnen de kennisinstellingen heel goed zelf. Wij zijn trots op al onze scholen die zich inzetten op talent en de verdere ontwikkeling van Leiden als kennisstad.

 • De gemeente gaat wél over onderwijshuisvesting en gaat zich inzetten om deze te verduurzamen en zo het goede voorbeeld te geven.
 • Wij willen geen witte en zwarte scholen. Spreiding van onderwijslocaties over de stad is nodig, maar we moeten als gemeente niet alles willen regelen. Wij willen daarom dat ouders in Leiden zelf mogen blijven kiezen waar hun kinderen naar school gaan. De school is een sociale ontmoetingsplaats. De gemeente kan stimuleren dat in of nabij het schoolgebouw activiteiten zijn die kinderen verder ontwikkelen zoals muziek, sport en cultuur.
 • Leiden kent 34 basisscholen die goed en veilig bereikbaar moeten zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat iedere school mogelijkheden creëert om je kind met de fiets of de auto af te zetten. Kiss & Ride parkeerplekken kunnen waar nodig in Leiden de bereikbaarheid verbeteren.
 • Wij willen dat alle kinderen de Nederlandse taal voldoende beheersen voordat ze naar de basisschool gaan. Taalachterstanden moeten daarom tijdig worden gesignaleerd en met bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf snel worden verbeterd.
 • Wij willen alle jongeren een toekomst bieden. Daarom moet er voor iedereen passend onderwijs zijn en is het belangrijk dat alle kinderen de school verlaten met een diploma. Scholen, ouders en gemeente werken al goed samen om spijbelen en schooluitval tegen te gaan. Scholen hebben bovendien een belangrijke taak bij vroegtijdige signalering van problemen als armoede, schulden, radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.

Onderwijs dat aansluit bij het MKB en het bedrijfsleven

 • Goede opleidingen zorgen ervoor dat Leiden aantrekkelijk is om je bedrijf te vestigen en voor mensen die met een diploma op zak in deze regio een mooie baan kunnen vinden.
 • Wij willen daarnaast Leidse hbo- en mbo-opleidingen die optimaal aansluiten op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en het bedrijfsleven. Als het MKB of de scholen dat willen, kan de gemeente helpen dit te faciliteren.
IJzersterke mbo-opleiding
We zijn trots op alle scholen in Leiden. In het bijzonder op de Leidse Instrumentmakersschool. Een kleine ijzersterke mbo-opleiding. Gekoesterd door de universiteit, ondernemend Leiden en de gemeente. Sinds 1901 worden op deze vakschool de techneuten op de vierkante millimeter opgeleid die baanbrekend onderzoek ondersteunen.

Een sterke relatie met de universiteit

 • Wij vinden de Universiteit Leiden belangrijk voor de stad. De universiteit moet kunnen groeien en de gemeente moet zich als een goede partner opstellen. De VVD heeft in de afgelopen periode het initiatief genomen om nadrukkelijker met de universiteit in gesprek te gaan, en wil dit de komende jaren voortzetten.
 • Wij zijn voor de komst van de Campus Geesteswetenschappen. Dat betekent dat de gemeente meedenkt en zoekt naar oplossingen met draagvlak in de stad als de universiteit er niet uitkomt met haar omgeving.

Studenten dragen bij aan de stad

 • Studenten in Leiden kleuren onze stad en zien wij als een partner om de stad mooier en beter te maken. We werken goed samen met de verenigingen, die op hun beurt bijdragen aan de stad met activiteiten voor kinderen, ouderen en schoonmaakacties in wijken. Studenten willen graag iets terug doen voor de stad (denk aan Happetaria en de Museumnacht). Wij willen dergelijke activiteiten uitbreiden.
 • De studentendenktank mag nog wel wat steviger. Het moet een win-win zijn voor ons en de studenten zelf (stage-opdrachten, onderzoeken voor studiepunten). We kijken uit naar hun ideeën op het gebied van duurzaamheid, woningen en schuldenproblematiek.

Betaalbare zorg dichtbij huis

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. De komende jaren zullen in Leiden meer ouderen wonen, en meer chronisch zieken. Wij zien hier een grote opgave voor de komende periode.

 • Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Als hiervoor aanpassingen aan woningen nodig zijn dan willen wij dat dit zo gemakkelijk mogelijk is.
 • De gemeente is soepel als Leidenaren hun ouders in bijvoorbeeld een tuinhuisje of tiny house op hun eigen erf willen laten wonen. Bouwvergunningen daarvoor worden snel en soepel afgegeven.

Betaalbare, flexibele zorg op wijkniveau

 • Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Wij willen inzetten op kleinschalige zorg op wijkniveau, met een plek in iedere wijk waar de wijkverpleegkundige, huisarts, thuishulp, het sociaal wijkteam en vrijwilligersorganisaties samen komen. Dit helpt bij het creëren van een leefomgeving waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en terecht kunnen voor gerichte zorg, of voor zaken als een traplift of thuishulp. Dit is effectief en bespaart zorgkosten.
 • We ondersteunen initiatieven voor burenhulp of om eenzaamheid te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan BUUV, een platform dat vraag en aanbod van bewoners aan elkaar koppelt.
 • Te vaak moeten gezinnen of zelfs individuele personen hun zorg via verschillende potjes aanvragen en verantwoorden. Dat is ingewikkeld en bovendien duurder dan wanneer de potjes kunnen worden gecombineerd. Wij willen dat de gemeente een integraal persoonsgebonden budget (iPGB) aanbiedt aan diegenen die ervoor in aanmerking komen. Geen aparte potjes dus, maar het geld slim inzetten op de plekken waar dat het hardst nodig is zonder achteraf een hele papierwinkel voor de evaluatie in te vullen. Het iPGB geeft inwoners zelf de vrijheid en verantwoordelijkheid om te beslissen over welke zorg ze inkopen.
 • Het is belangrijk dat we de zorg in de stad betaalbaar houden. Dat begint al bij het scherp inkopen van zorgdiensten; liefst samen met de omliggende gemeenten. Wij willen maatwerk, bijvoorbeeld hoe lang iemand gebruik kan maken van een bepaalde zorgfaciliteit. Om het betaalbaar te houden, gaan we beter in de gaten houden waar het geld naar toe gaat. Nu weet de gemeente vaak niet of de miljoenen euro’s zorggeld die we besteden wel het effect hebben dat we voor ogen hebben. Dat moet anders. De gemeente moet kunnen meten wat het resultaat van het beleid is.