Een gemeente die er voor ons is


We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je haar belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk en tijdig! Door gebruik te maken van ICT kan de gemeente efficiënter en goedkoper werken, maar ook zorgen voor de digitale privacy van Leidenaren. De gemeente is er voor ons, niet andersom. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bereikbaar is voor iedereen en zuinig is met het geld voor haar eigen huisvesting.

Zoveel mogelijk digitaal, maar wel veilig

 • Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen wanneer het ons uitkomt. Zoveel mogelijk zaken met de gemeente willen we ook digitaal kunnen regelen. Een nieuw identiteitsbewijs moet je bijvoorbeeld ook kunnen laten bezorgen.
 • We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen.
 • Digitale criminaliteit, spionage en sabotage zijn steeds grotere bedreigingen. De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd. Wij willen dat een vast deel van het gemeentelijke ICT-budget wordt besteed aan digitale veiligheid en dat de gemeente voldoet aan de landelijke privacywetgeving.
Stadhuis op zaterdag open
Dankzij de VVD blijft het stadhuis op zaterdag open. In 2017 was het college van plan om de publieksbalies in 2017 op zaterdag te sluiten. Voor veel mensen die werken is zaterdag het enige moment dat ze de publieksbalies van het stadhuis kunnen bezoeken. Gelukkig kunnen ze dat nu blijven doen.

Verbouwing van het stadhuis en een nieuw ambtenarenkantoor

 • De gemeente wil het onderkomen van haar ambtenaren in het Stadsbouwhuis en in het voormalige belastingkantoor vervangen door voor zeventig miljoen euro een ambtenarenkantoor te bouwen op het Stationsplein. Ook wil de gemeente dat de publieksbalies van het stadhuis daar naartoe verhuizen. Wij vinden dit een slecht plan, want er is een beter en goedkoper alternatief beschikbaar. Wij willen dat ambtenaren gaan werken in één van de vele leegstaande kantoorpanden in de stad. Dat is goedkoper dan een nieuw gebouw en flexibeler en duurzamer.
 • De publieksbalies in het stadhuis blijven open. Dit historische pand blijft voor iedereen de vertrouwde plek om in contact te komen met de gemeente. Verbouwingen van het stadhuis blijven beperkt tot wat echt noodzakelijk is om goed te kunnen werken. Zo besparen we op een dure verbouwing.

Zelf doen, samen met de gemeente

Het is belangrijk om inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming. Waar mensen maatschappelijke vraagstukken zelf kunnen oplossen, moet de gemeente zich bescheiden opstellen. Een samenleving is het mooist als mensen er zelf iets van maken. Er zijn veel voorbeelden: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams en het gezamenlijk inkopen van energie. Wij zijn blij met deze initiatieven. Leidenaren bewijzen iedere dag dat zij voor de meeste dingen zonder de gemeente kunnen. Zij zorgen voor zichzelf en geven om een ander. Niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf willen.

 • De gemeente moet bewoners en bedrijven die ideeën hebben voor een fijne leefomgeving zoveel mogelijk de ruimte geven (denk aan geveltuintjes, gezamenlijke tuinen, pleinen, picknicktafels etc.).
 • De bewoners van onze stad weten natuurlijk zelf heus wel wat werkt en wat niet. Een goed voorbeeld is Nieuw Leyden waar zonder inmenging van de welstandscommissie een schitterende wijk verrezen is.
 • Wij willen dat de gemeente bepaalde gebieden als regelluwe zone aanwijst. Voorwaarde is wel dat dit gebeurt op verzoek van, en in samenwerking met, bewoners en ondernemers.
 • Zeggenschap over de eigen leefomgeving vinden bewoners en wij ook belangrijk. Begrijpelijk, want waarom bepaalt de gemeente op een tekentafel hoe jouw straat of wijk eruit moet zien, terwijl jij met je medebewoners er daadwerkelijk dag in dag uit woont?
 • Participatie maakt plannen beter. Dit vraagt ook iets van de houding van de gemeente. Niet overal mee bemoeien, helder maken waar bewoners over mee mogen praten en initiatieven van inwoners serieus nemen.
 • Ook bij politiek ingewikkelde plannen gaat de gemeente met de betrokkenen in gesprek. De gemeente maakt meteen helder op welke manier inwoners kunnen participeren, welke invloed ze hebben en dat het uiteindelijk de raad is die democratisch een besluit neemt.
 • Waar inwoners minder van zich laten horen, doet de gemeente moeite om hen alsnog te betrekken.
Wijkbestuurder: ‘Gemeente, leer samenwerken!’
“De relatie met de gemeente is wel wat verbeterd de afgelopen jaren, maar nog steeds is er een grote scheiding tussen verschillende diensten en afdelingen waar zelfs de speciaal voor de wijk aangestelde ambtenaren last van hebben. Leren samenwerken, lijkt mij een eerste vereiste voor de ambtenaren en focussen op het belang van de stad in zijn geheel.”

Leiden in de regio

Leiden is prachtig, en ook de Leidse regio is de moeite waard. We maken allemaal gebruik van de faciliteiten van de gemeenten om ons heen. De meeste mensen hebben het niet eens in de gaten wanneer ze de grens tussen Leiden en een buurgemeente over gaan. Een goede samenwerking met gemeenten in onze regio is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van onze stad en komt ten goede aan de inwoners in deze regio. Door samenwerking is er ook meer vrijheid voor ondernemers, want ook de lokale economie stopt niet bij de gemeentegrens. Op bepaalde thema’s kunnen we het helemaal niet zonder onze regiopartners.

 • Wij werken graag samen met onze buurgemeenten. Dat kan zonder extra bestuurslagen. Samenwerken moet niet leiden tot meer bureaucratie en minder democratie. Wij worden daarom niet warm van een extra regionale raad. Ook de samenwerking in Holland Rijnland gaat terug naar de kern; samenwerken op infrastructurele projecten, zoals de Rijnlandroute. Wanneer er voldoende draagvlak is onder inwoners van Leiden en meerdere buurgemeenten, is een herindeling wat ons betreft een serieuze optie.
 • Zolang de huidige gemeentegrenzen gelden, moet de samenwerking in de regio natuurlijk wel gewoon doorgaan op thema’s waar we gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben. Denk aan wonen, bereikbaarheid, sportvoorzieningen, ondernemen en de komst van de Omgevingswet. We hebben er vertrouwen in dat elke gemeente deze verantwoordelijkheid wil nemen, ook financieel.
 • Wij willen dat alle gemeenten in de regio Holland Rijnland hetzelfde beleid hanteren voor bouwvergunningen waarbij sneller duidelijk is of je een bouwvergunning nodig hebt. Op de website van alle gemeenten komt een helder overzicht van wat zonder vergunning mogelijk is. Als je toch een vergunning nodig hebt, moet de gemeente binnen dertig dagen inhoudelijk reageren of anders de vergunning verlenen.

Zuinig omgaan met belastinggeld

Elke euro die de gemeente als belasting van ons vraagt, kun je niet meer zelf uitgeven. De belastingen in Leiden zijn ontzettend hoog. De laatste jaren betaalde een gezin gemiddeld 750 euro aan gemeentelijke belastingen. Daarom zijn we voor minder en lagere belastingen voor onze inwoners. Minder geld voor de gemeente betekent ook minder geld voor de publieke zaak. Leuke dingen doen voor de mensen, is prachtig maar ook duur. Wij doen liever alleen de dingen die zonder inzet van de gemeente niet lukken. Het vergt keuzes waar de gemeente wel van is en waarvan niet.

 • De gemeentelijke organisatie moet kleiner. Leiden geeft een zesde deel van zijn begroting uit aan de eigen organisatie. Wij willen dat dit minder wordt. Geen geschuif met potjes om tegenvallers weg te werken.
 • Wij staan voor een kleine, efficiënte en wendbare gemeente die zich richt op haar kerntaken. Daar is in Leiden nog veel te winnen. Wij willen daarom een doorlichting van het ambtelijk apparaat op efficiëntie en een heldere keuze waar we als gemeente van willen zijn.
 • Als we kiezen om bepaalde taken niet meer uit te voeren, dan moet dat leiden tot een kleinere gemeentelijke organisatie en tot lagere belasting voor de Leidenaar. Wij gaan ervoor zorgen dat iedereen in de stad ieder jaar precies kan zien hoeveel de gemeente ons allemaal kost en hoe dat bedrag omlaag kan.
 • De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als blijkt dat bedrijven dit kunnen uitvoeren tegen lagere kosten, vinden wij dat een goede zaak.
Minder taken voor de gemeente
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de gemeente Leiden meer ambtenaren heeft dan vergelijkbare gemeenten. Wij denken dat het efficiënter kan door af te wegen welke bovenwettelijke taken we nu echt willen blijven doen. Hieronder een lijst van zaken die de gemeente nu nog organiseert of initieert:
 • Gemeentebedrijven zoals het Kringloopwarenhuis, de vuilophaal, restaurant De stal en een gemeentelijke fietsenstalling
 • Trouwbeurs in het stadhuis voor aanstaande bruidsparen
 • De bed-bad-brood-opvang voor uitgeprocedeerde illegalen
 • Een bovenwettelijk minimabeleid
 • Catering in het stadhuis

Lage belastingen

 • Wij willen dat de onroerende-zaakbelasting (OZB) gestaag blijft dalen tot het niveau van vergelijkbaregemeenten. Ook als de waarde van huizen stijgt, blijven de woonlasten zo laag mogelijk.
 • Er komt geen verhoging van de afvalstoffenheffing, de parkeertarieven en parkeervergunningen, ook niet trendmatig.
 • Het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers blijft gratis. Wij zijn tegen het afrekenen per vuilniszak omdat dit tot zwerfvuil leidt.
 • Wij willen dat inwoners en bezoekers van onze stad op zaterdagen het eerste uur gratis kunnen parkeren in de parkeergarages. Dat zorgt voor lagere parkeer lasten én meer bezoekers. Dat is goed voor de stad en haar ondernemers.
 • Leiden geeft jaarlijks ruim 45 miljoen euro uit aan subsidies. Dat is meer dan de helft van alle belastinginkomsten van de gemeente. Wij vinden dat te veel. De VVD heeft de afgelopen jaren al met succes subsidies verminderd. Wij willen dat de gemeente alleen subsidies geeft wanneer doelen helder en resultaten meetbaar zijn, als de organisaties die subsidies ontvangen bestuurders hebben met een normaal salaris en te allen tijde volledige inzage geven in de boekhouding. Bij fraude en misbruik worden bestuurders van de betrokken organisaties persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 • Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen. Inkomstenmeevallers mag de gemeente niet gebruiken voor structurele extra uitgaven. Tegenvallers worden binnen de portefeuille opgelost en geld dat over is, stroomt terug in de algemene middelen.
Geen gemeentelijke overbelasting
In 2014 heeft de VVD met de coalitiepartners afgesproken dat de OZB) tot en met 2018 met zes procent daalt. Dit was een trendbreuk met het verleden. En als een van de weinige Nederlandse gemeenten zijn in Leiden de OZB-tarieven vier jaar op rij omlaag gegaan. Daar zijn we trots op.